Waar wil je heen?

Amsterdam

Tickets

Barcelona

Meer Info Tickets

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van het Moco Museum. Afwijkingen zijn slechts geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 1. DEFINITIES

Moco: Modern Contemporary Museum, handelsnaam van Moco Museum B.V. die verantwoordelijk is voor het beheer en exploitatie.

Museumruimte: het gebouw Villa Alsberg (Honthorststraat 20 te Amsterdam) met inbegrip van alle ruimten, inclusief de museumwinkel en de buitenruimte binnen de hekken.

Bezoeker: iedereen die de museumruimte betreedt om een tentoonstelling te bezoeken en/of een activiteit bij te wonen.

Consument: iedereen die gebruik maakt van de Moco website en andere online toepassingen, de online ticketshop, de museumwinkel of de webshop.

Museummedewerker: iedereen die het museum vertegenwoordigt en als zodanig herkenbaar is.

 1. ENTREEBEWIJZEN

Artikel 3.1
Moco publiceert entreeprijzen via haar eigen kanalen, de website, aan de deur en via directe communicatie. Hier genoemde prijzen zijn niet vrijblijvend. Moco is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) publicatie van entreeprijzen door derde partijen.

Artikel 3.2
Entreebewijzen kunnen worden aangeschaft aan de kassa, via de website of via een netwerk van wederverkopers.

Artikel 3.3
De bezoeker komt in aanmerking voor gereduceerde tarieven mits hij voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden. Museummedewerkers mogen vragen naar de legitimering van het gereduceerd tarief. Als blijkt dat dit niet mogelijk of legitiem is, betaalt de bezoeker een toeslag tot de reguliere entreeprijs.

Artikel 3.4
De bezoeker die een entreebewijs heeft gekocht heeft geen recht op restitutie of enige vergoeding in geval van verlies of diefstal. Een eenmaal verkregen entreebewijs kan niet worden geruild.

 1. OPENING

Artikel 4.1
Moco publiceert openingstijden via haar eigen kanalen, de website en aan de deur en via directe communicatie. Moco is gerechtigd af te wijken van deze gepubliceerde openingstijden zonder dat de bezoeker recht op restitutie van de betaalde entreeprijs. Moco is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) publicatie van openingstijden door derde partijen.

Artikel 4.2
In voorkomende gevallen kan een deel van de museumruimte niet toegankelijk zijn voor bezoekers. Dit geeft de bezoeker geen recht op restitutie van de entreeprijs. Wanneer een substantieel deel van de museumruimte is afgesloten wordt dit via de website en bij de entree gecommuniceerd en geldt een gereduceerde entreeprijs of wordt anderszins een compensatie geboden.

 1. BEZOEKEN

Artikel 5.1
Bezoeker gedraagt zich in de museumruimte in overeenstemming met de openbare orde en deze reglementen en volgt alle aanwijzingen op van museummedewerkers. Indien dit niet gebeurt kan de toegang worden ontzegd zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van de entreeprijs of andere gemaakte kosten.

Artikel 5.2
Ouders of begeleiders van minderjarige kinderen, al dan niet in groepsverband, zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen.

Artikel 5.3
Moco is niet toegankelijk voor kinderwagens, scootmobielen, rolstoelen, etc. Er is beperkte ruimte deze, in overleg met een museummedewerker, buiten te plaatsen. Paraplu’s mogen niet worden meegenomen en kunnen worden geplaatst in aparte bakken bij de entree. Moco aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies of diefstal van goederen die door de bezoeker zijn achtergelaten.

Artikel 5.4
De museumruimte is toegankelijk met kleine rugzakken of handtassen mits deze in de hand of op de buik worden gevoerd. Voor grote rugzakken of handtassen of andere tassen is tegen betaling een kleine garderobe beschikbaar. De museummedewerker bepaalt wat groot of klein is. Moco aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies of diefstal van goederen die door de bezoeker zijn achtergelaten.

Artikel 5.5
De museummedewerker kan uit veiligheidsoverwegingen een bezoeker vragen zijn/haar bagage voor controle ter beschikking te stellen.

Artikel 5.6
Het is niet toegestaan in de museumruimte te roken, eten of drinken met uitzondering van de buitenruimte.

Artikel 5.7
Huisdieren zijn niet welkom met uitzondering van officiële hulphonden.

Artikel 5.8
Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die door hem wordt aangericht.

Artikel 5.9
Bezoekers mogen foto’s of films maken, maar alleen zonder gebruik van belichting en statieven.

 1. KLACHTEN

In geval van klachten meldt een bezoeker zich bij de entreebalie waar een klachtenformulier verkrijgbaar is. Dit kan ingevuld achtergelaten worden. Het is ook mogelijk om schriftelijk een klacht in te dienen via hello@mocomuseum.com. Klachten worden binnen 15 werkdagen na ontvangst beantwoord.

 1. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

Artikel 7.1
Bezoekers verblijven in de museumruimte voor eigen risico. Moco is slechts aansprakelijk voor letsel aan de bezoeker of schade aan eigendommen van de bezoeker als dit het gevolg is van opzet of grove schuld van Moco. Alleen schade of letsel wordt vergoed waartegen Moco verzekerd is of naar redelijkheid verzekerd hoort te zijn. Een eventuele schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan bepaald door de verzekeringsmaatschappij van Moco. Moco kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.

Artikel 7.2
Tekortkomingen ontstaan door overmacht kunnen Moco nooit worden aangerekend en leiden nooit tot restitutie of schadevergoeding. Overmacht geldt als opschortende dan wel ontbindende voorwaarde voor deze algemene voorwaarden.

 1. PRIVACY

Artikel 8.1
Er is cameratoezicht in de gehele museumruimte. Camerabeelden worden conform de wettelijke bepalingen bewaard en zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld.

Artikel 8.2
Moco kan foto’s en filmopnames in de museumruimte maken voor publiciteitsdoeleinden. Een bezoeker die bezwaar heeft tegen het herkenbaar in beeld zijn, kan dit kenbaar maken aan Moco die zich inspant publicatie te voorkomen.

Artikel 8.3
Moco gebruikt cookies om het gebruik van onze website te faciliteren en een profiel op te bouwen van online gedrag van consumenten. Dit wordt gefaciliteerd door Google diedeze informatie aan derden kan verschaffen indien het hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De verzameling van gegevens wordt niet gekoppeld aan namen, adressen, e-mailadressen, etc. Consument heeft het recht om inzage te vragen in de gegevens en correctie of verwijdering daarvan.

Artikel 8.4
Een consument kan zich aanmelden voor onze online nieuwsbrief. Deze gegevens worden bewaard in een database, uitsluitend gebruikt door Moco en niet aan derden ter beschikking gesteld. De consument kan zelfstandig via de nieuwsbrief de gegevens inzien, corrigeren of verwijderen. Dit kan ook middels het indienen van een verzoek via hello@mocomuseum.com.

Artikel 8.5
Een consument kan via de webshop producten aanschaffen. De gegevens die daarvoor noodzakelijk zijn worden in het bestelproces opgevraagd en opgeslagen in een database. De gegevens worden uitsluitend gebruikt door Moco voor het afwikkelen van de aankoop. De consument heeft de mogelijkheid om de gegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen en kan daarvoor een verzoek indienen bij hello@mocomuseum.com.

Artikel 8.6
Een consument kan via het ticketdeel van de website entreebewijzen aanschaffen. De gegevens die daarvoor noodzakelijk zijn worden in het bestelproces opgevraagd en opgeslagen in een database van onze partner Global Tickets. De gegevens worden uitsluitend gebruikt door Moco voor het afwikkelen van de aankoop. De consument heeft de mogelijkheid om de gegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen en kan daarvoor een verzoek indienen bij hello@mocomuseum.com.

 1. MUSEUMWINKEL

Artikel 9.1
Consumenten hebben de mogelijkheid producten aan te schaffen in de (online) museumwinkel. De getoonde producten worden verkocht voor de aangegeven prijzen inclusief BTW.

Artikel 9.2
Ruilen voor in de museumwinkel gekochte artikelen is mogelijk binnen 14 dagen door het product persoonlijk en op vertoon van de kassabon bij Moco aan te bieden. Dit kan uitsluitend in geval van een onvolkomenheid in het artikel ontstaan in het productie- of verkoopproces. In dat geval ontvangt de consument eenzelfde product. Wanneer dit product niet meer beschikbaar is, wordt het aankoopbedrag terugbetaald. Producten kunnen ook per post worden geretourneerd waarbij de verzendkosten voor rekening zijn van de consument.

Artikel 9.3
Artikelen gekocht in de webshop hebben een zichttermijn van 14 dagen. Indien het product niet aan de verwachtingen voldoet wordt het binnen 14 dagen geretourneerd waarna het aankoopbedrag en eventuele doorbelaste verzendkosten worden terugbetaald. Verzendkosten voor het terugsturen van artikelen worden niet vergoed.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze algemene voorwaarden en op de activiteiten is Nederlands recht van toepassing.

Amsterdam, mei 2018

 

Privacy

Het Moco Museum (hierna: “wij” of “Moco”) verwerkt persoonsgegevens van de gebruikers van de website www.mocomuseum.com. In dit privacy statement leggen we uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wie zijn wij?

Wij zijn het Moco Museum, handelsnaam van Prins Museum B.V en zijn gevestigd in Amsterdam aan de Honthorststraat 20, 1071 CZ.

Jouw gegevens worden zorgvuldig behandeld en voldoende beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende regelgeving.

Welke gegevens verwerken wij en hoe verkrijgen wij gegevens?

Bij het gebruiken van de website verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • je naam, e-mailadres en het land waar je woontachtig bent als je een ticket koopt;
 • je e-mailadres als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Waarvoor verwerken we je gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens om:

 • het ticket dat je gekocht heb te kunnen verstrekken en na je bezoek nog één mail te versturen over je bezoek aan ons museum.
 • als je je ervoor hebt aangemeld: je nieuwsbrieven te sturen. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven;
 • om te voldoen aan de wet.

Op welke grond gebruiken we jouw gegevens?

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons voor de hiervoor genoemde doeleinden  gelden de volgende rechtsgronden:

 • uitvoering van de overeenkomst voor het online kopen van een ticket.
 • voor de nieuwsbrief is de grond toestemming.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus verschillen.

Worden je gegevens gedeeld met andere partijen?

Voor het versturen van onze nieuwsbrief en de online betaling van het ticket schakelen wij andere bedrijven in, met wie wij je gegevens delen.

Om ervoor te zorgen dat deze bedrijven zich aan de regels houden, hebben we met hen overeenkomsten gesloten

Jouw rechten

Jij hebt een aantal rechten. Dit zijn ze:

 • Recht op informatie en inzage: je kan ons vragen welke gegevens we van jou hebben en gebruiken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom.
 • Recht op rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Recht op vergetelheid: Je kan ons verzoeken om de gegevens die wij van jou hebben en gebruiken te verwijderen. Wij zullen dat meestal doen, maar soms zijn we verplicht de gegevens te bewaren. Bijvoorbeeld voor de Belastingdienst wanneer je op een andere manier nog klant van ons bent.
 • Recht op beperking: heb je het idee dat wij iets doen met jouw gegevens wat niet mag, dan kun je ons ook vragen te stoppen met het gebruik van je gegevens totdat we een en ander goed hebben uitgezocht.
 • Recht op bezwaar (verzet): je kunt bezwaar maken tegen het gebruik of bewaren van je gegevens. Wij kijken dan of we dat kunnen stoppen of je gegevens kunnen wissen. Gaat het om gebruik voor marketing? Dan zullen we dat gebruik zo snel mogelijk stoppen.
 • Recht op overdraagbaarheid: Je kunt de foto’s en films die je hebt gemaakt laten overdragen.

Daarnaast kun je ook:

 • Altijd je toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief.
 • Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Denk je dat wij niet handelen volgens de regels? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover contact met ons opnemen via hello@mocomuseum.com. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van je gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen gebruik in strijd met de regels. Wij blijven ons voortdurend op de hoogte stellen van de actuele stand van zaken rondom technische beveiliging van persoonsgegevens en zullen er alles aan doen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren raken of op onrechtmatige wijze worden gebruikt.

Vragen?

Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan jou geeft, neem dan contact op met Moco via onderstaande gegevens:

Moco Museum
Honthorststraat 20
1071 DE Amsterdam
hello@mocomuseum.com

Cookies

Cookiestatement website Moco Museum

Een cookie is een klein tekstbestandje dat we met de webpagina’s meesturen en door je browser wordt opgeslagen op je apparaat. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om het gebruik van de website te analyseren en om instellingen en voorkeuren te onthouden als je onze website bezoekt.

Het is mogelijk om cookies uit te zetten via de instellingen van je browser. Kijk voor meer informatie daarover – afhankelijk van de browser die je gebruikt – op een van de volgende pagina’s:

Gebruikte cookietypen

Er zijn verschillende typen cookies. Wij maken gebruik van de volgende drie soorten:

 1. Functionele cookies
  Deze website plaatst cookies op je apparaat om ervoor te zorgen dat onze website goed functioneert. Jouw gebruikerservaring wordt geoptimaliseerd door er bijvoorbeeld je voorkeuren en inlog-gegevens te onthouden. Deze cookies slaan in geen enkele vorm persoonsgegevens op. Ze mogen volgens de huidige cookiewetgeving zonder toestemming geplaatst worden.
 2. Analytische cookies
  Wij plaatsen analytische cookies van Google Analytics en Hotjar op je apparaat. Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld om bij te houden welke pagina’s je bezoekt, of je dat al eerder hebt gedaan en bijvoorbeeld met wat voor apparaat of browser je dat doet. Dit doen we om je de beste ervaring te bieden als je op zoek bent naar informatie op onze website. De data is anoniem en is niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres of andere persoonsgegevens.
 3. (Tracking)cookies van andere partijen
  Onze website maakt gebruik van informatie afkomstig van andere websites. Bijvoorbeeld via video’s die op YouTube staan en op onze website geëmbed zijn of door integratie met sociale netwerken. Deze derde partijen kunnen cookies plaatsen. Als je het plaatsen van deze cookies niet toestaat, kan het gebeuren dat onze website niet optimaal functioneert.

We maken ook gebruik van cookies van Facebook, die je bezoek registreren als je via een advertentie op hun netwerk op onze website terechtkomt. Zo meten we de prestaties van onze advertenties en kunnen we deze optimaliseren. Ook maken de cookies van Facebook het mogelijk om persoonlijke advertenties te tonen.

Wij vragen voor het plaatsen van third party cookies vooraf je toestemming. Op de verwerking van (persoons)gegevens via deze third party cookies zijn het privacy- en cookiestatement van de betreffende derde partij van toepassing.

Shop Koop nu tickets